Версія для друку 

Акціонерам

5 березня 2012
Повідомлення для акціонерів ПАТ «ПБК «Славутич»

Повідомлення
для  акціонерів ПАТ «ПБК «Славутич»


Публічне акціонерне товариство «Пиво-безалкогольний комбінат «Славутич», місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, код за ЄДРПОУ 00377511, надалі — «Товариство», повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 19 квітня 2012 року об 14.00 годині за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в приміщенні актового залу ПАТ ПБК «Славутич», 5 поверх.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися 19 квітня 2012 року з 12.30 до 13.30 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13 квітня 2012 року

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПБК «Славутич»

(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Звіт Генерального директора Товариства.
 2. Звіт Наглядової ради Товариства.
 3. Звіт ревізійної комісії Товариства.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
 5. Затвердження річного звіту Товариства.
 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
 7. Затвердження значних правочинів.
 8. Відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Довідки за телефоном 061-2281199.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, що вказана вище, з 9.00 до 16.00 у робочі дні за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в кімнаті 37, а у день проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сидоренко В.П., фахівець з корпоративних питань.

Пропозиції акціонерів Товариства щодо порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства можуть вноситись письмово, у формі, встановленій законодавством України, не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6.

Наглядова рада ПАТ «ПБК «Славутич»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ПБК «Славутич» (тис. грн.)*

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

2 960 554

2 707 055

Основні засоби

1 892 558

1 784 516

Довгострокові фінансові інвестиції

60 056

2

Запаси

196 852

 245 361

Сумарна дебіторська заборгованість

386 294

152 621

Грошові кошти та їх еквіваленти

270 392

310 700

Нерозподілений прибуток 

1 146 698

    762 877

Власний капітал

2 273 194

1 800 123

Статутний капітал 

1 022 433

   949 692

Довгострокові зобов'язання 

159 188

   362 006

Поточні зобов'язання 

509 377

   526 389

Чистий прибуток (збиток) 

400 514

   333 854

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1 010 674 795

949 618 859

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1802

1770

Установчі документи
Положення
Філії та представництва
Протоколи загальних зборів
Фінансова звітність
Свідоцтва про випуск акцій

2017 © ПАТ «Карлсберг Україна»
Зворотній зв'язок Правова інформація

Дизайн та розробка: ISD Group

НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я